Buffalo in the long grass

    Cape Buffalo
    Lungwa N.P.
    Zambi
    a